Podmínky

Ochrana osobních údajů
Informace o zpracování osobních údajů

Pokud jde o nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a zákonem č.j. č. 18/2018 Z. z o ochraně osobních údajů si plníme informační povinnost v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.
Prosím, přečtěte si následující informace, jak zpracováváme Vaše osobní údaje.

Kdo je provozovatelem vašich osobních údajů?

Provozovatelem Vašich osobních údajů je Zdenka Tomaidesová se sídlem Tomáškova 193, 50004 Hradec Králové, Česká republika, IČ: 07320426

K jakým účelům zpracováváme Vaše osobní údaje a jaký je právní základ jejich zpracování?

Zpracování na základě smlouvy a předsmluvních vztahů:
Abychom Vám mohli zpracovat Vaši objednávku a doručit Vám naše produkty, jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje, které jste vyplnili v objednávkovém formuláři na základě předsmluvních a smluvních vztahů bez Vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje pro účely vyřízení reklamace jsme oprávněni zpracovávat také bez Vašeho souhlasu.

Jaké subjekty mají přístup k Vašim osobním údajům?

Využíváme služeb externích zprostředkovatelů a třetích stran pro správu uctovnictví Súčto a pro poskytování webových služeb Websupport. U všech dodavatelů dbáme o to, aby postupovali v souladu s platnými zákony, byli vázáni mlčenlivostí a vaše údaje zpracovávali výlučně v rozsahu uzavřených smluv a přiměřeně je chránili v souladu s požadavky GDPR, mezinárodních standardů a platných předpisů.

Jak dlouhou dobu budeme uchovávat Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu trvání smlouvy a během zákony stanovené doby pro jejich archivaci, dobu potřebnou k prokazování právních nároků nebo na dobu nezbytnou k dosažení účelu.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů?

Právo na přístup k osobním údajům:
Máte právo požádat nás o potvrzení o tom, že zpracováváme Vaše osobní údaje.

Právo na opravu osobních údajů:
Máte právo na opravu svých osobních údajů, jsou-li nepřesné nebo neúplné.

Právo na vymazání (zapomenutí):
Jsme povinni bez zbytečného odkladu vymazat Vaše osobní údaje, pokud:
osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovávaly,
odvoláte souhlas, na jehož základě se zpracování provádí,
pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů,
pokud namítáte vůči zpracování a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování,
namítáte vůči zpracování a osobní údaje se zpracovávaly nezákonně,
osobní údaje musí být vymazány, aby se splnila zákonná povinnost,
osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Žádost o vymazání provozovatel neuplatňuje, pokud je zpracování potřebné:
na uplatnění práva na svobodu projevu a na informace,
ke splnění zákonné povinnosti,
ke splnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu,
z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,
pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely,
k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

Právo na omezení zpracování osobních údajů:
Máte právo požádat nás, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud jde o jeden z těchto případů:
pokud napadnete správnost osobních údajů, omezíme jejich zpracování do té doby, než ověříme jejich správnost,
pokud zpracováváme Vaše osobní údaje protizákonně a vy namítáte proti vymazání osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití,
Vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale potřebujete je vy k prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků,
pokud namítáte vůči zpracování Vašich osobních údajů, omezíme jejich zpracování, a to až do ověření, zda naše oprávněné zájmy převažují nad Vašimi důvody.

Pokud je zpracování omezeno, tyto osobní údaje se s výjimkou uchovávání zpracovávají:
jen s Vaším souhlasem,
na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků,
na ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby,
z důvodů důležitého veřejného zájmu.

Právo na přenos osobních údajů:
Máte právo získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, a máte právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli (např. při změně poskytovatele určité služby). Vaše osobní údaje jsme Vám na základě Vaší žádosti povinni poskytnout ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. XML nebo CSV).

Na koho se můžete obrátit v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů?

Máte-li jakékoli dotazy nebo podněty v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů nebo chcete-li si uplatnit některé z Vašich práv, napište nám na: ano@svatbograf.cz. Máte také právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud předpokládáte, že došlo k porušení Vašich práv.